76th Hong Kong Schools Music Festival (2024)

76th Hong Kong Schools Music Festival (2024)

Date: 06/07/2024

Following students gained the different Awards in 76th Hong Kong Schools Music Festival (2024)

NameClassesAward
6C LAU TSZ CHINGYangqin Solo - IntermediateBronze Award
5A CHENG WING YIN CHOLELiuqin Solo - IntermediateSilver Award
4B WONG SZE CHINGGraded Piano Solo - Grade EightBronze Award
Top